Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ewch i’n tudalen prosiect Green Light yma

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;

ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Llechi, Glo a Chefn Gwlad

Rhwydwaith yw hwn o naw sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i ddatblygu’r economi sylfaenol leol (gweithgareddau economaidd hanfodol sydd eu hangen ar bob cymuned) ac arweinwyr lleol a fydd yn cyfrannu at eu hardal leol. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn y rhwydwaith wedi’u lleoli mewn ardaloedd a fu gynt yn bennaf gan dri diwydiant sydd wedi helpu i ddiffinio Cymru – llechi, glo ac amaethyddiaeth. Mae Llechi, Glo a Chefn Gwlad wedi bod yn rhedeg ers 2020, gyda chefnogaeth y Rank Foundation (rhaglen Time to Shine) a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae Pobl a Gwaith yn aelod sefydlu. Mae’r rhwydwaith yn bwriadu parhau i gydweithio y tu hwnt i’w gyllid cychwynnol o dair blynedd.

Gwnaeth y garfan ddiweddaraf o arweinwyr Time to Shine (2022) ffilm yn darlunio eu dysg a’u dyheadau.

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Neuadd y Dref Pentre

Llewellyn Street

Pentre CF41 7XW

admin@peopleandwork.org.uk