James

 

Mae James (nid ei enw go iawn) yn un o bump o bobl ifanc ym mlwyddyn 10 o ysgolion uwchradd yn y Rhondda a wnaeth gais i ddod yn rhan o’r prosiect ‘Appening Rhondda’. Ar hyn o bryd, mae’r prosiect yn dylunio App a gomisiynwyd gan Glybiau Bechgyn a Merched Cymru (BGC) i hybu ymwybyddiaeth am wleidyddiaeth. Mae’r App yn annog pobl ifanc i ymgysylltu â gwleidyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt ac i ddeall bod gwleidyddiaeth yn effeithio ar eu bywydau pob dydd. Mae defnyddio’r App yn hwyl ac yn ffordd hawdd i godi ymwybyddiaeth o brif materion gwleidyddiaeth yn y Deyrnas Unedig. Roedd James wrth ei fodd yn dylunio’r App a ddefnyddiodd ystod o feddalwedd dechnegol heriol i greu’r App.  Roedd yn amlwg ei fod eisoes yn ymwybodol o godio ac yn mwynhau gweithio gyda Thechnoleg Gwybodaeth. Mae BGC yn hapus gyda’r App (sydd wedi cael ei dadlwytho mewn nifer o wledydd) a chafodd James brofiad gwaith gyda Candlhat Studios (a ddaeth yn un o bartneriaid y prosiect). Yn ystod Blwyddyn 11 cysylltodd James gyda Ben Treharne-Foose (Arweinydd y Prosiect a chyfarwyddwr yn Candlhat) i ofyn am swydd ar ôl iddo orffen ei arholiadau TGAU yn yr ysgol yn hytrach na mynd i’r chweched dosbarth neu goleg. Llwyddodd Candlhat i sicrhau cefnogaeth gan Dwf Swyddi Cymru (menter Llywodraeth Cymru) i gyflogi James am chwe mis. Fe’i cymerwyd wedyn fel aelod llawn o staff a chyfrannodd at rai o’r prosiectau dylunio ac adeiladu mwyaf cymhleth. Bu’n helpu i gynghori cleientiaid a hyfforddi staff eraill mewn ystod o dechnoleg god. Cefnogodd Candlhat James i ddod o hyd i gwrs Addysg Uwch mewn prifysgol leol lle mae wedi dechrau Blwyddyn Sylfaen cyn mynd ymlaen i gwrs gradd. Cynigwyd gwaith llawrydd iddo gan Candlhat pan fydd ei astudiaeth brifysgol yn caniatáu hyn.

 

Kira

 

Roedd Kira yn casáu Addysg Gorfforol yn yr ysgol! Dyma hi dim ond yn troi i fyny i’r cae rygbi lleol yn Wattstown (Rhondda) am hwyl gyda’i ffrindiau yn dilyn neges Facebook gan Mark Hutton (Cydlynydd Prosiect Cymunedau Ifanc Dynamig). Fel mae’n dweud ei hun, “Nid oeddwn yn disgwyl llawer, ond cyn gynted ag y dechreuais chwarae, roeddwn wedi bachu!” (Edrychwch ar y fideo hwn ar WRU TV lle mae Kira yn disgrifio ei phrofiad). Tyfodd rygbi merched yn Rhondda yn dilyn anogaeth ysbrydoledig Mark a help Kira a’i ffrindiau: roedd 23 o ferched ar y noson gyntaf, yn awr mae llawer mwy (tua 80) yn chwarae rygbi rheolaidd dan 15 oed a 18 oed  ar gyfer timau lleol ac fel rhan o Undeb Rygbi Cymru (URC). Mae rygbi yn helpu i roi cyfeiriad positif  i fywyd hi, yn dysgu iddi waith tîm, helpu iddi ddod yn ffit, ac wedi ei arwain (trwy nifer o gyrsiau a sesiynau hyfforddi) iddi hyfforddi merched eraill. Gadawodd Kira chweched dosbarth, heb wybod beth yr oedd mewn gwirionedd am ei wneud. Ar ôl dod yn gapten Tîm Pinc (merch Wattstown dan 18 oed) a mynd ymlaen i chwarae rygbi cynrychiadol, cafodd gynnig y cyfle i gymryd prentisiaeth rygbi Lefel 3 yn URC. Ar ôl cwblhau ei phrentisiaeth yn llwyddiannus, aeth Kira i ddilyn cwrs mewn rheoli chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac ennill ei gradd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Mae hi bellach yn gyd-gapten ar Ystum Taf ac wedi cael yr hyn y mae’n ei ddisgrifio fel ei ‘swydd delfrydol’ yn gweithio i Undeb Rygbi Cymru fel swyddog rygbi ar gyfer gêm y merched.