Tîm Pobl a Gwaith

Cyfarwyddwr: Dr Sarah Lloyd-Jones
Mae gan Sarah dros bum mlynedd ar hugain o brofiad ym maes dulliau ymchwil ansoddol a meintiol a dadansoddi data a bu’n brif ymchwilydd ac ymgynghorydd ar lawer o astudiaethau’r Uned. Yn ogystal â’i waith a gomisiynir, mae gan Sarah gyfrifoldeb am raglenni ymchwil weithredu’r Uned Pobl a Gwaith gan gynnwys llunio ei waith presennol o amgylch ymgysylltu â theuluoedd gyda dysgu fel offeryn ar gyfer trechu tlodi plant a chymorth i wneud hyn. Sarah yw cyfarwyddwr sefydlu Lles Cymru ac mae’n Gadeirydd arno ac yn cadeirio ei grŵp ymchwil a gwerthuso. Yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi pennod ar blant, pobl ifanc a llesiant yn ‘From Public Health to Wellbeing’ a gomisiynwyd gan Palgrave Publishing (Macmillan 2011) ac yn ddiweddar cyfrannodd bennod ar waith ieuenctid a’r ardal leol yn y llyfr ‘Journeying Together’ (golygyddion A Rogers ac M Smith 2010. Russell House).
E-bost: sarah.lloyd-jones@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536
Pennaeth Ymchwil: Dr Duncan Holtom
Mae Duncan yn ymchwilydd cymdeithasol profiadol iawn, ac mae ganddo hyfforddiant ôl-radd mewn dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol. Mae Duncan wedi addysgu dulliau ymchwil ar lefelau israddedig ac ôl-radd ym Mhrifysgol Cymru Abertawe ac mae’n defnyddio pymtheg mlynedd o brofiad o ymgymryd ag ymchwil ansoddol a meintiol yng Nghymru a hefyd yn Awstralia, Tanzania a Gwlad yr Iorddonen.

Ers ymuno â Pobl a Gwaith yn 2004, mae Duncan wedi arbenigo mewn ymchwil ym maes addysg, pontio ieuenctid ac adfywio cymunedol, ac mae wedi arwain ymchwil proffil uchel ac astudiaethau gwerthuso ar gyfer Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Sefydliad Joseph Rowntree ac Achub y Plant. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft:

Gwerthuso RAISE, rhaglen £45m+ i fynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol gwael;

Y rhaglen pum mlynedd o ymchwil weithredu i lywio diwygio’r fframwaith statudol ar gyfer anghenion addysgol arbennig;

Yr arolwg cenedlaethol cyntaf o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru;

Gwerthuso Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion Cymru;

Ymchwil i Dlodi ac Ethnigrwydd yng Nghymru, ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree;

Y gwerthusiad deng mlynedd o Buddsoddi’n Lleol.

Cyn ymuno â Pobl a Gwaith gweithiodd Duncan fel Darlithydd Cyswllt ar gyfer y Ganolfan Astudiaethau Datblygu ym Mhrifysgol Cymru Abertawe a’r Ganolfan Gwasanaeth Cymunedol ac Ymchwil ym Mhrifysgol Queensland.

E-bost: duncan.holtom@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536
Ymchwilydd Arweiniol: Rhodri Bowen
Roedd Rhodri’n arfer gweithio fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd, lle cafodd brofiad o dechnegau ymchwil feintiol. Cymraeg yw ei iaith gyntaf, ac yn ddiweddar cwblhaodd gwrs Cymraeg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei MSc mewn Marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg. Yn ystod ei wyth mlynedd yn yr Uned mae Rhodri wedi arwain sawl gwerthusiad, er enghraifft ymyriadau mewn ysgolion mewn meysydd fel STEM, prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n ceisio gwella cyflogadwyedd a sgiliau ymhlith pobl ifanc ddifreintiedig, a phrosiectau datblygu cymunedol. Mae ganddo sgiliau arbenigol ym maes dylunio a dadansoddi arolygon, a dadansoddi setiau data cymhleth. Mae Rhodri’n credu mewn mabwysiadu dulliau syml a dealladwy er mwyn cyflawni monitro a gwerthuso prosiectau’n effeithiol. Yn ogystal, mae gan Rhodri brofiad o ddarparu rhaglenni hyfforddi mewn meysydd pwnc fel deall sut i ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
E-bost: rhodri.bowen@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536
Ymchwilydd: Emma Preece

Mae Emma Preece wedi graddio’n ddiweddar â MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus o Brifysgol Caerdydd, wedi’i geni a’i magu yng Nghymru (Caerdydd). Ar lefel israddedig astudiodd Ddaearyddiaeth Ddynol, gan ganolbwyntio ar faterion megis cydraddoldeb, ymchwil cymdeithasol, a dulliau. Emma yw’r ymchwilydd diweddaraf o fewn y tîm Pobl a Gwaith ac mae’n angerddol ac yn gyffrous am yr holl waith rydym yn ei wneud. Cyn ymuno â Pobl a Gwaith bu Emma yn gweithio yn ysgolion De Cymru fel goruchwylydd llanw, gan weld yn uniongyrchol rai o’r materion sy’n wynebu pobl ifanc heddiw. Y tu allan i’r gwaith mae Emma yn chwaraewr rygbi brwd iawn i Llandaff North ac yn hyfforddwraig Rygbi Merched Prifysgol Caerdydd. Yn y brifysgol cyfunodd Emma ei hangerdd dros chwaraeon a chydraddoldeb i gynhyrchu ymchwil ar brofiadau a diogelwch myfyrwyr LGBTQ+ mewn chwaraeon. Mae hyn yn rhywbeth y mae hi’n parhau i eiriol drosto trwy ei hyfforddiant.  

E-bost: emma.preece@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Gweithiwr Prosiect: James Watts-Rees
Ymunodd James â Pobl & Gwaith ym Medi 2018 am leoliad blwyddyn fel rhan o’r tîm Chwarae It Again Sport. Mae ei rôl wedi ei gwneud yn bosibl gan gynllun RAP Rank Foundation (Rhaglen Rank Aspire) sy’n cefnogi arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u dewisiadau gyrfa tra’n cyfrannu at waith elusen gymunedol leol. Mae James yn frodor o Ton Pentre, y Rhondda ac, ar ôl gadael Ysgol Gyfun Treorci, enillodd Brentisiaeth UCD Lefel 3 mewn hyfforddi. Mae ganddo brofiad helaeth mewn mentora a hyfforddi ystod eang o bobl mewn sgiliau rygbi a bywyd. Mae ei frwdfrydedd ac ymrwymiad i’r Rhondda yn ddiangen!
E-bost: james.watts-rees@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07392 072115
Rheolwr Menter Play It Again Sport: Natasha Burnell
Mae gan Natasha dros ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector manwerthu ar lefel reoli ac ymunodd â Pobl a Gwaith trwy gyllid y Loteri Genedlaethol i ddatblygu menter gymdeithasol Play It Again Sport.
Roedd Natasha wedi gweithio gyda sefydliadau trydydd sector yn ei chyflogaeth flaenorol a oedd wedi hwyluso newid ffocws, ac wedi ysgogi cyd-greu Grŵp Cymuned Creadigol Rhondda – grŵp sy’n ymdrechu i ddarparu gweithgareddau celfyddydol hygyrch i’r rheini yn y Rhondda.
Mae hi wedi byw yn yr ardal leol am bedair blynedd ar ddeg ar ôl symud i Gymru i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae Natasha wedi gweithio mewn rolau amrywiol mewn sawl manwerthwr gwahanol ac mae ganddi brofiad o reoli pobl a stoc, creu a darparu rhaglenni hyfforddi ochr yn ochr â marsiandïaeth a gyrru masnacheiddio.
E-bost: natasha.burnell@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07375 894007
Siop Play It Again Sport: Lucas Evans
Hyrwyddwr Digidol - Ethan Jones
Gwnaethpwyd rôl Ethan yn bosibl gan Rank Foundation fel rhan o’r Rhaglen Time to Shine, sy’n helpu arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau. Mae Ethan wedi byw yn ardal Rhondda ar hyd ei oes ac wedi gallu cefnogi’r gymuned leol gyda chyfleoedd Gwirfoddoli yng Nghyfran Bwyd Ward Pentre & Treorci.

Mae Ethan yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n fyfyriwr blaenorol i Y.G. G Bronllwyn ac Y.G. Cwm Rhondda. Ar ôl Gadael yr ysgol, ymunodd Ethan â Coleg Y Cymoedd Ystrad Mynach lle ymunodd â chwrs lefel 3 mewn Cyfrifiaduron, Gêm a dylunio gwefan. Ar ôl cwblhau lefel 3 aeth Ethan ymlaen i radd sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a graddio yn 2019.

Mae Ethan yn rhan o’r gymuned hapchwarae ledled y byd ac yn frwd dros bethau cofiadwy gemau. Mae’n angerddol am bopeth technoleg ac mae’n gobeithio cefnogi a chyffroi pobl ifanc eraill yn y Rhondda a Cynon gyda’r economi ddigidol sy’n tyfu yn Ne Cymru.

E-bost: ethan.jones@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07960 565873
Cynorthwyydd Digidol Cymunedol - Scott Jones

Ymunodd Scott â ni ym mis Rhagfyr 2022 fel hyfforddai chwe mis gyda’r prosiect digidol. Mae ganddo lawer o sgiliau a thalentau – o chwarae pêl-droed yn broffesiynol (yn ôl yn y dydd!) i reoli gweinyddiaeth, a chynnal cyrsiau pêl-droed yn y gymuned. Mae’n gweithio gyda’r tîm digidol yn didoli’r cit, yn helpu gyda sesiynau cyngor cymunedol ac yn rhedeg clybiau digidol.

E-bost: Scott.Jones@peopleandwork.org.uk

Phone: 07878 940960

Cynorthwyydd Digidol Cymunedol - Heather Hanson

E-bost: Heather.Hanson@peopleandwork.org.uk

Phone: 07380 964401

Arweinydd Golau Gwyrdd - Tomas Jenkins
Ymunodd Tomas Jenkins o Ton Pentre yn Rhondda â ni ym mis Hydref 2020 i dreulio blwyddyn gyda People & Work gyda chefnogaeth Rhaglen Aspire (RAP) Rank Foundation sy’n cefnogi pobl ifanc i archwilio eu dyfodol ac, ar yr un pryd, i gyfrannu at waith elusen leol. Mae Tom yn arwain ar y prosiect Golau Gwyrdd sy’n cefnogi pobl yn Rhondda i gyflogaeth, addysg neu wirfoddoli.
E-bost: tomas.jenkins@peopleandwork.org.uk

Ffôn: 07956 811459

Darllen Rhondda - Natasha Owens

Mae Natasha wedi byw yn y Rhondda am y rhan fwyaf o’i hoes, gan fynychu Ysgol Gynradd Aberllechau, Ysgol Gymunedol y Porth ac yna symud i ffwrdd am gyfnod byr i Gaerwrangon i fynd i’r brifysgol cyn dychwelyd i’w chariad cwm Rhondda. Mae ei chariad at addysg a gofal plant bob amser wedi chwarae rhan arwyddocaol yn ei bywyd ac ar ôl cael ei theulu ei hun penderfynodd ailhyfforddi fel nyrs feithrin. Ar ôl hyn, treuliodd Natasha saith mlynedd yn gweithio i Dechrau’n Deg (yn cefnogi teuluoedd a phlant) mewn lleoliadau amrywiol, rôl lle daeth ymgysylltu â theuluoedd a phwysigrwydd llythrennedd cynnar yn angerdd iddi. Yna treuliodd Natasha ddwy flynedd mewn ysgol gynradd leol cyn cymryd y rôl gyda Pobl a Gwaith fel arweinydd ein prosiect ar ‘Darllen Rhondda’.

Mae gan Natasha gariad at yr awyr agored ac mae’n credu bod cyfleoedd darllen a llythrennedd o’n cwmpas ym mhob man. Mae’n gyffrous i rannu ei syniadau gyda theuluoedd yn Rhondda Fach a Rhondda Fawr.

E-bost: natasha.owens@peopleandwork.org.uk

Ffôn: 07463 108082

Darllen Rhondda - Claire Davies

Ymunodd Claire â ni ym mis Awst 2023 i gymryd y rôl fel gweithiwr prosiect dwyieithog Reading Rhondda, gan hwyluso cyflwyniad ‘Darllen Rhondda’. Bydd Darllen Rhondda yn galluogi’r rhaglen i ehangu i ysgolion a lleoliadau lle mae’r Gymraeg yn brif ffocws.
Mae Claire wedi byw yn y Rhondda ar hyd ei hoes ac wedi mynychu ysgol Gymraeg yn yr ardal. Mae ganddi dair merch hŷn y mae hi wedi cael y fraint o wella eu sgiliau llythrennedd gyda nhw dros y blynyddoedd trwy ei chariad at ddarllen.
Yn ei rôl flaenorol fel Swyddog Cymorth Presenoldeb gyda CBSRhCT (gwasanaeth presenoldeb a lles) bu’n ymgysylltu â’r mwyafrif o ysgolion y Rhondda lle mae wedi sefydlu perthnasoedd da iawn gyda staff, disgyblion a theuluoedd. Mae’r cyswllt blaenorol hwn wedi bod yn hollbwysig i’w galluogi i gyflawni ei rôl gyda Darllen Rhondda yn effeithlon.
Mae dull cyfeillgar, hawdd mynd ati Claire yn annog teuluoedd i gymryd rhan a chymryd rhan mewn sesiynau ac mae Claire yn gwybod yn iawn y bydd perthnasoedd cadarnhaol gyda theuluoedd yn ei helpu i ffynnu – nid yn unig mewn sgiliau llythrennedd ond mewn meysydd eraill hefyd!

Play It Again Sport - Gavin Jenkins

E-bost: GavinJenkins.paw@outlook.com

Ffôn: 07482 351696

Rank Aspire Programme - Raylee Caviell

E-bost: RayleeCaviell.paw@outlook.com

Ffôn: 07482 360186

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Ffôn: 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Pentre Town Hall

Llewellyn Street

Pentre CF41 7XW

admin@peopleandwork.org.uk