Tîm Pobl a Gwaith

Cyfarwyddwr: Dr Sarah Lloyd-Jones

Mae gan Sarah dros bum mlynedd ar hugain o brofiad ym maes dulliau ymchwil ansoddol a meintiol a dadansoddi data a bu’n brif ymchwilydd ac ymgynghorydd ar lawer o astudiaethau’r Uned. Yn ogystal â’i waith a gomisiynir, mae gan Sarah gyfrifoldeb am raglenni ymchwil weithredu’r Uned Pobl a Gwaith gan gynnwys llunio ei waith presennol o amgylch ymgysylltu â theuluoedd gyda dysgu fel offeryn ar gyfer trechu tlodi plant a chymorth i wneud hyn. Sarah yw cyfarwyddwr sefydlu Lles Cymru ac mae’n Gadeirydd arno ac yn cadeirio ei grŵp ymchwil a gwerthuso. Yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi pennod ar blant, pobl ifanc a llesiant yn ‘From Public Health to Wellbeing’ a gomisiynwyd gan Palgrave Publishing (Macmillan 2011) ac yn ddiweddar cyfrannodd bennod ar waith ieuenctid a’r ardal leol yn y llyfr ‘Journeying Together’ (golygyddion A Rogers ac M Smith 2010. Russell House).

E-bost: sarah.lloyd-jones@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Pennaeth Ymchwil: Dr Duncan Holtom

Mae Duncan yn ymchwilydd cymdeithasol profiadol iawn, ac mae ganddo hyfforddiant ôl-radd mewn dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol. Mae Duncan wedi addysgu dulliau ymchwil ar lefelau israddedig ac ôl-radd ym Mhrifysgol Cymru Abertawe ac mae’n defnyddio pymtheg mlynedd o brofiad o ymgymryd ag ymchwil ansoddol a meintiol yng Nghymru a hefyd yn Awstralia, Tanzania a Gwlad yr Iorddonen.

Ers ymuno â Pobl a Gwaith yn 2004, mae Duncan wedi arbenigo mewn ymchwil ym maes addysg, pontio ieuenctid ac adfywio cymunedol, ac mae wedi arwain ymchwil proffil uchel ac astudiaethau gwerthuso ar gyfer Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Sefydliad Joseph Rowntree ac Achub y Plant. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft:

Gwerthuso RAISE, rhaglen £45m+ i fynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol gwael;

Y rhaglen pum mlynedd o ymchwil weithredu i lywio diwygio’r fframwaith statudol ar gyfer anghenion addysgol arbennig;

Yr arolwg cenedlaethol cyntaf o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru;

Gwerthuso Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion Cymru;

Ymchwil i Dlodi ac Ethnigrwydd yng Nghymru, ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree;

Y gwerthusiad deng mlynedd o Buddsoddi’n Lleol.

Cyn ymuno â Pobl a Gwaith gweithiodd Duncan fel Darlithydd Cyswllt ar gyfer y Ganolfan Astudiaethau Datblygu ym Mhrifysgol Cymru Abertawe a’r Ganolfan Gwasanaeth Cymunedol ac Ymchwil ym Mhrifysgol Queensland.

E-bost: duncan.holtom@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Ymchwilydd Arweiniol: Rhodri Bowen

Roedd Rhodri’n arfer gweithio fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd, lle cafodd brofiad o dechnegau ymchwil feintiol. Cymraeg yw ei iaith gyntaf, ac yn ddiweddar cwblhaodd gwrs Cymraeg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei MSc mewn Marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg. Yn ystod ei wyth mlynedd yn yr Uned mae Rhodri wedi arwain sawl gwerthusiad, er enghraifft ymyriadau mewn ysgolion mewn meysydd fel STEM, prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n ceisio gwella cyflogadwyedd a sgiliau ymhlith pobl ifanc ddifreintiedig, a phrosiectau datblygu cymunedol. Mae ganddo sgiliau arbenigol ym maes dylunio a dadansoddi arolygon, a dadansoddi setiau data cymhleth. Mae Rhodri’n credu mewn mabwysiadu dulliau syml a dealladwy er mwyn cyflawni monitro a gwerthuso prosiectau’n effeithiol. Yn ogystal, mae gan Rhodri brofiad o ddarparu rhaglenni hyfforddi mewn meysydd pwnc fel deall sut i ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

E-bost: rhodri.bowen@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Ymchwilydd: Heather Pells

Cwblhaodd Heather ei MSc mewn Ymchwil Gymdeithasol ym Mhrifysgol Caeredin wrth weithio fel ymchwilydd mewn Gwaith Cymdeithasol yng Nghyngor Dinas Caeredin. Yna aeth Heather ymlaen i weithio ym maes Cynllunio Strategol a Chomisiynu o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae Heather wedi defnyddio ei sgiliau ymchwil i gynnal adolygiadau llenyddiaeth; cynnal ymchwil sylfaenol ac eilaidd i lywio cynllunio strategol a datblygu gwasanaethau; dadansoddi ymatebion ymgynghori; cynorthwyo gydag adolygiadau gwasanaeth a datblygu gwasanaethau, gan gynnwys nodi meysydd ar gyfer gwella gwasanaethau a bwrw ymlaen â’r gwelliannau hyn; darparu cyngor a chymorth ymchwil i staff ac i reoli mynediad ymchwil i’r Adran Gwaith Cymdeithasol (fel yr oedd bryd hynny). Gweithiodd Heather o fewn timau amlasiantaeth ar draws asiantaethau statudol, preifat a thrydydd sector, yn ogystal â gweithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau.
Cyn dechrau ar ei chyflogaeth, gwirfoddolodd Heather yng Nghanolfan Gynghori Grassmarket ar gyfer y Digartref (Caeredin), Citizen’s Advice Bureau (Caeredin) a Vancouver Co-operative Radio fel ymchwilydd gwirfoddol a chyflwynydd ar raglen Women’s (Canada).
Mae hanes gwaith Heather yn dangos nid yn unig ddiddordeb mewn materion cymdeithasol, cyfiawnder cymdeithasol a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac anfantais strwythurol, ond hefyd ymrwymiad i wneud newid er gwell posibl. Mae gan Heather ddiddordeb eang mewn materion cyfoes ac ymddygiad dynol ac mewn cadw gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd mewn cymdeithas a gwleidyddiaeth. Mae gan Heather ddiddordeb personol hefyd yn y Blynyddoedd Cynnar, yn enwedig pwysigrwydd chwarae i blant (o bob oed!), Ac mewn materion sy’n effeithio ar fenywod a merched.

E-bost: heather.pells@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Rheolwr Prosiect Ymchwil Weithredu: James Hall

Ymunodd James â Pobl a Gwaith yn 2008 i arwain y prosiect seiliedig ar le newydd ei sefydlu yng Nglyncoch (pentref ger Pontypridd) – dull pentref cyfan o ran addysg, cyflogaeth a llesiant mewn partneriaeth ag Adfywio Cymunedol Glyncoch ac asiantaethau eraill.

Ar ôl astudio yn Rhydychen a Chaerdydd, swydd gyntaf James oedd fel Gweinidog gyda’r Bedyddwyr, gan weithio i eglwysi amrywiol, mewn cymunedau dinesig, gwledig a’r cymoedd yng Nghymru ochr yn ochr ag ymweld ag amrywiaeth o weithleoedd ar ran yr eglwysi. Yna gweithiodd fel Caplan Diwydiannol (ar ran yr holl brif eglwysi), gan archwilio effaith tueddiadau economaidd a diwydiannol newidiol ar gymunedau lleol ac unigolion (ac roedd hyn yn sail i’w ymchwil Meistr ar gyfer Prifysgol Caerdydd).

Dechreuodd James waith darlledu llawrydd i BBC Wales ym 1993, gan ddod yn aelod o staff amser llawn ym maes Cyflwyno Teledu ym 1998. Pan oedd yn BBC Wales, daeth James yn ddirprwy ysgrifennydd cangen BECTU, yr undeb technegwyr darlledu.

Ers 2015, mae James wedi arwain wrth ddatblygu rhwydwaith trydydd sector ochr yn ochr ag eraill yn y Rhondda (Rhondda Gryfach) ac mae’n rheoli amrywiaeth o brosiectau ymchwil weithredu sy’n canolbwyntio ar addysg, cyflogaeth, hyfforddi, iechyd a llesiant gyda phobl ifanc (gan ddefnyddio dull seiliedig ar asedau o ran datblygu cymunedol). Yn ogystal, mae James wedi arwain sawl seminar hyfforddi ar gyfer y trydydd sector a’r sector cyhoeddus (gan gynnwys gwaith ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru). Mae’n siarad Cymraeg (i lefel ganolradd) ac mae bellach yn aelod o dîm gwerthuso amlddisgyblaethol yn Pobl a Gwaith gan archwilio effaith prosiect cymunedol 10 mlynedd mewn sawl lleoliad yng Nghymru.

Yn ddiweddar mae James wedi cael hyfforddiant mewn goruchwyliaeth broffesiynol a hwyluso setiau dysgu gweithredol. Mae ganddo brofiad sylweddol o hwyluso cyfarfodydd, siarad cyhoeddus, gweithio gyda’r cyfryngau a sefydlu TG.

E-bost: james.hall@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07800 957512

Gweithiwr Prosiect: James Watts-Rees

Ymunodd James â Pobl & Gwaith ym Medi 2018 am leoliad blwyddyn fel rhan o’r tîm Chwarae It Again Sport. Mae ei rôl wedi ei gwneud yn bosibl gan gynllun RAP Rank Foundation (Rhaglen Rank Aspire) sy’n cefnogi arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u dewisiadau gyrfa tra’n cyfrannu at waith elusen gymunedol leol. Mae James yn frodor o Ton Pentre, y Rhondda ac, ar ôl gadael Ysgol Gyfun Treorci, enillodd Brentisiaeth UCD Lefel 3 mewn hyfforddi. Mae ganddo brofiad helaeth mewn mentora a hyfforddi ystod eang o bobl mewn sgiliau rygbi a bywyd. Mae ei frwdfrydedd ac ymrwymiad i’r Rhondda yn ddiangen!

E-bost: james.watts-rees@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07392 072115

Rheolwr Menter Play It Again Sport: Natasha Burnell

Mae gan Natasha dros ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector manwerthu ar lefel reoli ac ymunodd â Pobl a Gwaith trwy gyllid y Loteri Genedlaethol i ddatblygu menter gymdeithasol Play It Again Sport.
Roedd Natasha wedi gweithio gyda sefydliadau trydydd sector yn ei chyflogaeth flaenorol a oedd wedi hwyluso newid ffocws, ac wedi ysgogi cyd-greu Grŵp Cymuned Creadigol Rhondda – grŵp sy’n ymdrechu i ddarparu gweithgareddau celfyddydol hygyrch i’r rheini yn y Rhondda.
Mae hi wedi byw yn yr ardal leol am bedair blynedd ar ddeg ar ôl symud i Gymru i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.
Mae Natasha wedi gweithio mewn rolau amrywiol mewn sawl manwerthwr gwahanol ac mae ganddi brofiad o reoli pobl a stoc, creu a darparu rhaglenni hyfforddi ochr yn ochr â marsiandïaeth a gyrru masnacheiddio.

E-bost: natasha.burnell@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07375 894007

Hyrwyddwr Digidol - Ethan Jones

Gwnaethpwyd rôl Ethan yn bosibl gan Rank Foundation fel rhan o’r Rhaglen Time to Shine, sy’n helpu arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau. Mae Ethan wedi byw yn ardal Rhondda ar hyd ei oes ac wedi gallu cefnogi’r gymuned leol gyda chyfleoedd Gwirfoddoli yng Nghyfran Bwyd Ward Pentre & Treorci.

Mae Ethan yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n fyfyriwr blaenorol i Y.G. G Bronllwyn ac Y.G. Cwm Rhondda. Ar ôl Gadael yr ysgol, ymunodd Ethan â Coleg Y Cymoedd Ystrad Mynach lle ymunodd â chwrs lefel 3 mewn Cyfrifiaduron, Gêm a dylunio gwefan. Ar ôl cwblhau lefel 3 aeth Ethan ymlaen i radd sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a graddio yn 2019.

Mae Ethan yn rhan o’r gymuned hapchwarae ledled y byd ac yn frwd dros bethau cofiadwy gemau. Mae’n angerddol am bopeth technoleg ac mae’n gobeithio cefnogi a chyffroi pobl ifanc eraill yn y Rhondda a Cynon gyda’r economi ddigidol sy’n tyfu yn Ne Cymru.

E-bost: ethan.jones@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07960 565873

Arweinydd Play It Again Tech - Justin George

Ymunodd Justin â ni o gynllun Kick Start y Ganolfan Byd Gwaith a gwnaeth mor dda fel ei fod wedi cymryd rôl blwyddyn o dan y pennawd Play It Again Tech – prosiect ailgylchu offer digidol er budd cymunedol yn y Rhondda. Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ymlaen llaw a hoffai ddefnyddio ei amser gyda Pobl & Gwaith i ddatblygu gyrfa mewn TG.

E-bost: Justin.George@peopleandwork.org.uk

Phone: 07377 998230

Arweinydd Golau Gwyrdd - Tomas Jenkins

Ymunodd Tomas Jenkins o Ton Pentre yn Rhondda â ni ym mis Hydref 2020 i dreulio blwyddyn gyda People & Work gyda chefnogaeth Rhaglen Aspire (RAP) Rank Foundation sy’n cefnogi pobl ifanc i archwilio eu dyfodol ac, ar yr un pryd, i gyfrannu at waith elusen leol. Mae Tom yn arwain ar y prosiect Golau Gwyrdd sy’n cefnogi pobl yn Rhondda i gyflogaeth, addysg neu wirfoddoli.

E-bost: tomas.jenkins@peopleandwork.org.uk

Ffôn: 07956 811459

Rhaglen Aspire Rank - Michael Goodwin

Ymunodd Michael â People & Work ym mis Medi 2021. Mae wedi gweithio fel cogydd o’r blaen ac wedi byw yn Rhondda ar hyd ei oes. Mae’n gweithio gyda’r prosiectau Golau Gwyrdd a Digidol fel rhan o gynllun RAP Rank Foundation (Rhaglen Rank Aspire).

E-bost: michael.goodwin@peopleandwork.org.uk

Ffôn: 07878 940960

Cynorthwyydd Play It Again Tech - Anthony Jenkins

Mae Anthony yn byw yn Ynyswen ger copa Rhondda Fawr. Mae wedi bod yn gweithio gyda chyfrifiaduron ers blynyddoedd lawer fel hobi ac mae bellach yn defnyddio ei frwdfrydedd dros bopeth digidol i gefnogi Play It Again Tech sy’n ailgylchu cit digidol diangen at ddefnydd cymunedol.

Cynorthwyydd Play It Again Sport - Caelan Bradley

Mae Caelan yn byw yn Ystrad ac mae ganddo brofiad eang o chwaraeon – o rygbi i lacross. Mae’n gobeithio dod yn hyfforddwr personol a bydd yn defnyddio ei amser i gefnogi’r tîm darparu chwaraeon lleol yn y Rhondda.

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Ffôn: 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Pentre School

Upper Alma Place

Pentre CF41 7DG

admin@peopleandwork.org.uk