Tîm Pobl a Gwaith

Cyfarwyddwr: Dr Sarah Lloyd-Jones

Mae gan Sarah dros bum mlynedd ar hugain o brofiad ym maes dulliau ymchwil ansoddol a meintiol a dadansoddi data a bu’n brif ymchwilydd ac ymgynghorydd ar lawer o astudiaethau’r Uned. Yn ogystal â’i waith a gomisiynir, mae gan Sarah gyfrifoldeb am raglenni ymchwil weithredu’r Uned Pobl a Gwaith gan gynnwys llunio ei waith presennol o amgylch ymgysylltu â theuluoedd gyda dysgu fel offeryn ar gyfer trechu tlodi plant a chymorth i wneud hyn. Sarah yw cyfarwyddwr sefydlu Lles Cymru ac mae’n Gadeirydd arno ac yn cadeirio ei grŵp ymchwil a gwerthuso. Yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi pennod ar blant, pobl ifanc a llesiant yn ‘From Public Health to Wellbeing’ a gomisiynwyd gan Palgrave Publishing (Macmillan 2011) ac yn ddiweddar cyfrannodd bennod ar waith ieuenctid a’r ardal leol yn y llyfr ‘Journeying Together’ (golygyddion A Rogers ac M Smith 2010. Russell House).

E-bost: sarah.lloyd-jones@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Pennaeth Ymchwil: Dr Duncan Holtom

Mae Duncan yn ymchwilydd cymdeithasol profiadol iawn, ac mae ganddo hyfforddiant ôl-radd mewn dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol. Mae Duncan wedi addysgu dulliau ymchwil ar lefelau israddedig ac ôl-radd ym Mhrifysgol Cymru Abertawe ac mae’n defnyddio pymtheg mlynedd o brofiad o ymgymryd ag ymchwil ansoddol a meintiol yng Nghymru a hefyd yn Awstralia, Tanzania a Gwlad yr Iorddonen.

Ers ymuno â Pobl a Gwaith yn 2004, mae Duncan wedi arbenigo mewn ymchwil ym maes addysg, pontio ieuenctid ac adfywio cymunedol, ac mae wedi arwain ymchwil proffil uchel ac astudiaethau gwerthuso ar gyfer Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Sefydliad Joseph Rowntree ac Achub y Plant. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft:

Gwerthuso RAISE, rhaglen £45m+ i fynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol gwael;

Y rhaglen pum mlynedd o ymchwil weithredu i lywio diwygio’r fframwaith statudol ar gyfer anghenion addysgol arbennig;

Yr arolwg cenedlaethol cyntaf o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru;

Gwerthuso Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion Cymru;

Ymchwil i Dlodi ac Ethnigrwydd yng Nghymru, ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree;

Y gwerthusiad deng mlynedd o Buddsoddi’n Lleol.

Cyn ymuno â Pobl a Gwaith gweithiodd Duncan fel Darlithydd Cyswllt ar gyfer y Ganolfan Astudiaethau Datblygu ym Mhrifysgol Cymru Abertawe a’r Ganolfan Gwasanaeth Cymunedol ac Ymchwil ym Mhrifysgol Queensland.

E-bost: duncan.holtom@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Ymchwilydd Arweiniol: Rhodri Bowen

Roedd Rhodri’n arfer gweithio fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd, lle cafodd brofiad o dechnegau ymchwil feintiol. Cymraeg yw ei iaith gyntaf, ac yn ddiweddar cwblhaodd gwrs Cymraeg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei MSc mewn Marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg. Yn ystod ei wyth mlynedd yn yr Uned mae Rhodri wedi arwain sawl gwerthusiad, er enghraifft ymyriadau mewn ysgolion mewn meysydd fel STEM, prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n ceisio gwella cyflogadwyedd a sgiliau ymhlith pobl ifanc ddifreintiedig, a phrosiectau datblygu cymunedol. Mae ganddo sgiliau arbenigol ym maes dylunio a dadansoddi arolygon, a dadansoddi setiau data cymhleth. Mae Rhodri’n credu mewn mabwysiadu dulliau syml a dealladwy er mwyn cyflawni monitro a gwerthuso prosiectau’n effeithiol. Yn ogystal, mae gan Rhodri brofiad o ddarparu rhaglenni hyfforddi mewn meysydd pwnc fel deall sut i ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

E-bost: rhodri.bowen@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Ymchwilydd: Heather Pells

E-bost: heather.pells@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 029 2048 8536

Rheolwr Prosiect Ymchwil Weithredu: James Hall

Ymunodd James â Pobl a Gwaith yn 2008 i arwain y prosiect seiliedig ar le newydd ei sefydlu yng Nglyncoch (pentref ger Pontypridd) – dull pentref cyfan o ran addysg, cyflogaeth a llesiant mewn partneriaeth ag Adfywio Cymunedol Glyncoch ac asiantaethau eraill.

Ar ôl astudio yn Rhydychen a Chaerdydd, swydd gyntaf James oedd fel Gweinidog gyda’r Bedyddwyr, gan weithio i eglwysi amrywiol, mewn cymunedau dinesig, gwledig a’r cymoedd yng Nghymru ochr yn ochr ag ymweld ag amrywiaeth o weithleoedd ar ran yr eglwysi. Yna gweithiodd fel Caplan Diwydiannol (ar ran yr holl brif eglwysi), gan archwilio effaith tueddiadau economaidd a diwydiannol newidiol ar gymunedau lleol ac unigolion (ac roedd hyn yn sail i’w ymchwil Meistr ar gyfer Prifysgol Caerdydd).

Dechreuodd James waith darlledu llawrydd i BBC Wales ym 1993, gan ddod yn aelod o staff amser llawn ym maes Cyflwyno Teledu ym 1998. Pan oedd yn BBC Wales, daeth James yn ddirprwy ysgrifennydd cangen BECTU, yr undeb technegwyr darlledu.

Ers 2015, mae James wedi arwain wrth ddatblygu rhwydwaith trydydd sector ochr yn ochr ag eraill yn y Rhondda (Rhondda Gryfach) ac mae’n rheoli amrywiaeth o brosiectau ymchwil weithredu sy’n canolbwyntio ar addysg, cyflogaeth, hyfforddi, iechyd a llesiant gyda phobl ifanc (gan ddefnyddio dull seiliedig ar asedau o ran datblygu cymunedol). Yn ogystal, mae James wedi arwain sawl seminar hyfforddi ar gyfer y trydydd sector a’r sector cyhoeddus (gan gynnwys gwaith ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru). Mae’n siarad Cymraeg (i lefel ganolradd) ac mae bellach yn aelod o dîm gwerthuso amlddisgyblaethol yn Pobl a Gwaith gan archwilio effaith prosiect cymunedol 10 mlynedd mewn sawl lleoliad yng Nghymru.

Yn ddiweddar mae James wedi cael hyfforddiant mewn goruchwyliaeth broffesiynol a hwyluso setiau dysgu gweithredol. Mae ganddo brofiad sylweddol o hwyluso cyfarfodydd, siarad cyhoeddus, gweithio gyda’r cyfryngau a sefydlu TG.

E-bost: james.hall@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07800 957512

Gweithiwr Prosiect: James Watts-Rees

Ymunodd James â Pobl & Gwaith ym Medi 2018 am leoliad blwyddyn fel rhan o’r tîm Chwarae It Again Sport. Mae ei rôl wedi ei gwneud yn bosibl gan gynllun RAP Rank Foundation (Rhaglen Rank Aspire) sy’n cefnogi arweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u dewisiadau gyrfa tra’n cyfrannu at waith elusen gymunedol leol. Mae James yn frodor o Ton Pentre, y Rhondda ac, ar ôl gadael Ysgol Gyfun Treorci, enillodd Brentisiaeth UCD Lefel 3 mewn hyfforddi. Mae ganddo brofiad helaeth mewn mentora a hyfforddi ystod eang o bobl mewn sgiliau rygbi a bywyd. Mae ei frwdfrydedd ac ymrwymiad i’r Rhondda yn ddiangen!

E-bost: james.watts-rees@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07392 072115

Rheolwr Menter Play It Again Sport: Natasha Burnell

E-bost: natasha.burnell@peopleandwork.org.uk
Ffôn: 07375 894007

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Ffôn: 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Too Good To Waste

Horeb Street

Treorchy CF42 6RU

Ffôn:07392 072 115

admin@peopleandwork.org.uk