Mae Cymunedau Ifanc Dynamig, a gyllidwyd yn wreiddiol gan Comic Relief ac sydd bellach yn cael eu cefnogi gan Sefydliad Rank (gyda chyllid prosiect ategol achlysurol gan ffynonellau eraill), wedi’u lleoli yn y ddau Gwm Rhondda ac yn cael eu harwain gan Mark Hutton, a oedd yn arfer gweithio i Pobl a Gwaith fel arweinydd prosiect ar y prosiect Cymunedau sy’n Canolbwyntio ar Ysgolion.

Gweithiodd Mark i Bosch Automotive am 19 mlynedd cyn ymuno â Pobl a Gwaith. Mae hefyd yn hyfforddwr ffitrwydd a byw’n iach hyfforddedig a chanddo flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion. Mae Mark yn hyfforddi rygbi ieuenctid yn ei amser hamdden.

Mae Cymunedau Ifanc Dynamig yn brosiect lle rydym yn gobeithio dysgu am y ffordd orau o ddefnyddio chwaraeon a gweithgareddau corfforol fel ffordd o annog unigolion a theuluoedd i ymgysylltu â datblygu eu cymunedau eu hunain. Rydym am ddysgu sut i greu amgylchedd sy’n annog aelodau cymunedol i drefnu gweithgareddau cymunedol a’u cynnal, gan helpu pobl o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig de Cymru i gymryd perchnogaeth am ddigwyddiadau, clybiau a gweithgareddau lleol, gan ddarganfod a datblygu talentau a galluoedd, a fu’n gudd iddynt hyd yma yn sgil diffyg cyfle.

Mae 50 o bobl ifanc wedi’u hyfforddi i Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon (cymhwyster gan Sports Leaders UK) ac maent bellach yn gwirfoddoli yn eu cymunedau lleol, gan gyflwyno gweithgareddau chwaraeon, iechyd a ffitrwydd i bobl ifanc eraill. Rydym yn ddiolchgar am y bartneriaeth gyda Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru a alluogodd gyflwyno’r hyfforddiant hwn mewn cydweithrediad â Mark Hutton.

Un o’ agweddau mwyaf cyffrous y prosiect fu’r nifer sydyn sydd wedi dechrau chwarae rygbi yn Rhondda, yn enwedig gyda 60 o ferched a menywod ifanc yn chwarae am y tro cyntaf. Ochr yn ochr â’r holl gyffro newydd ar y cae, cafwyd chwyldro o wirfoddoli a gweithgareddau cymunedol oddi ar y cae. Mae o leiaf 30 o wirfoddolwyr newydd yn helpu gyda digwyddiadau ac yn rheoli gweithgareddau ac mae sawl busnes lleol yn cynorthwyo â nawdd. Mae Pobl a Gwaith wrthi ar hyn o bryd yn archwilio sut i ymestyn y model hwn o ddatblygu chwaraeon a chymuned gyda sawl partner. Mae’r adfywiad rygbi hwn yn y Rhondda wedi denu sylw gan nifer o gyrff chwaraeon allweddol, gan gynnwys Undeb Rygbi Cymru a Chwaraeon Cymru. Mae sawl person ifanc arall wedi mynd ymlaen i chwarae rygbi cynrychioliadol a hyfforddi eraill o ganlyniad i’r prosiect hwn. Mae un o’r timau merched gwreiddiol o Wattstown (Kira Lee Philpott, Team Pink) wrthi ar hyn o bryd yn gwneud Prentisiaeth Lefel 3 gydag Undeb Rygbi Cymru ac mae’n rhan o un o’u fideos hyrwyddo.

Mae Cymunedau Ifanc Dynamig wedi cydweithio â phrosiectau cymunedol eraill yn yr ardal, gan gyflwyno rhywfaint o’i ddysgu a’i arbenigedd i gynulleidfa ehangach. Enghraifft dda fu’r cydweithio â’r prosiect Llais Cymunedol yn Ynysybwl a’n prosiect datblygu Ap Appening Rhondda ein hunain i baratoi fideo ymarfer corff mewn cadair freichiau sydd ar gael ar DVD a thrwy Ap (SitFit) a ddyluniwyd ac a grëwyd gan bobl ifanc o’r Rhondda.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Sefydliad Rank am fuddsoddi yn y prosiect hwn sy’n ehangu.

 

 

 

 

Rank Logo